AVG Privacy Policy

/AVG Privacy Policy
AVG Privacy Policy 2018-05-31T11:45:09+00:00

Ongemerkt deel je allerlei persoonsgegevens met de Rijschool van Egmond. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In deze Privacyverklaring vind je informatie over hoe wij omgaan met het verwerken van de persoonsgegevens.  Heb je vragen over deze Privacyverklaring neem dan contact met ons op. Onze gegevens vind je onderaan deze verklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Rijschool van Egmond verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt onder meer via het contactformulier op onze website. Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten;
 • Het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleiding;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig voor onze dienstverlening;
 • Je te informeren over wijzigingen in onze diensten of producten;
 • Om goederen of diensten bij je af te leveren.
 • Het analyseren van website bezoeken, om zo de website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Het afhandelen van jouw betalingen;
 • Vermelding van jou voor- en achternaam op de geslaagdenlijst op de website, alleen met uitdrukkelijke (mondelinge) toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de hierboven opgenomen doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP adres en activiteiten bij bezoek onze website

Naast bovenstaande persoonsgegevens van een leerling, hebben wij  gelijke persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger (ouders of voogd) nodig, indien (wettelijk) lesgegeven mag worden aan een minderjarige. De wettelijke vertegenwoordiger geeft bij ondertekening van de overeenkomst hier nadrukkelijk toestemming voor.

Onze website en/of dienstverlening  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en  verwijderen wij deze informatie.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

De gegevens die wij van je ontvangen, verstrekken wij alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld bij het aanvragen van een rijexamen bij het CBR.
De website van Rijschool van Egmond heeft links opgenomen naar andere websites (o.a. voor aanvraag theoriecursus en het CBR). Aan deze internetsites wordt door ons geen persoonsgegevens van jou ter beschikking gesteld. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid nemen voor de  inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden. Wij raden je aan kennis te nemen van de eventuele verwerking van persoonsgegevens in de privacyverklaring op deze internetsites.

Hoe lang bewaren wij jou persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor deze verwerkt worden en om te voldoen aan de wettelijke eisen voor bijvoorbeeld de  belastingdienst. Doorgaans is dit 7 jaar na behalen van je rijbewijs.

Beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben passende maatregelen genomen misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat direct contact met ons op.

Wat zijn jouw rechten: inzage, wijzigen, verwijderen, overdragen van je persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool van Egmond. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rijschoolvanegmond@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage etc. door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je een klacht over de bewerking van je persoonsgegevens?

Zoals aangegeven gaan wij zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben of van mening zijn dat je vragen niet correct beantwoord zijn, dan verzoeken we je in eerste instantie met ons contact op te nemen om tot een oplossing te komen.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen?

Ja, onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, die onze producten en diensten maar ook jou van belang zijn. Wij houden je uiteraard op de hoogte. De meest actuele versie van onze Privacyverklaring kan je altijd terugvinden op onze website.

Wat zijn onze contactgegevens?

Rijschool van Egmond
Thamerweg 23
1422 XH  Uithoorn

KvK: 33190778
telefoon: 0297-567348
website: www.rijschoolvanegmond.nl
e-mail: rijschoolvanegmond@live.nl

Functionaris Gegevensbescherming: Ton van Egmond