Lesvoorwaarden

/Lesvoorwaarden
Lesvoorwaarden 2018-05-10T11:52:33+00:00

Beste cursist,
Om je duidelijk te maken wat je mag doen, maar ook wat je moet doen, zodat de lessen goed zullen verlopen, staan in deze folder de algemene voorwaarden waaronder jouw rijschool de overeengekomen lessen geeft.

DE LESVOORWAARDEN
Artikel 1
De rijschool moet zich aan de volgende afspraken houden:
1. Je krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Zo heeft hij onder andere een geldig ‘instructeurcertificaat’;
2. Je krijgt zo veel mogelijk les van dezelfde instructeur. Bij wijze van uitzondering kan het voorkomen dat je van een andere instructeur les krijgt.
3. Je rijexamen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR, of het BNOR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag met bijlagen toesturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut.
4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van een zelfde of van een gelijkwaardig type.
5. De rijles moet ook volledig als zodanig worden benut. Dus je instructeur mag niet in jouw lestijd bij de supermarkt boodschappen doen, koffiepauze houden of andere zaken doen die niets met rijles te maken hebben.
6. De rijschool moet voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering hebben afgesloten.
7. Wanneer de leerling op een andere plaats start met zijn les dan vanaf de rijschool zelf, is de instructeur verplicht 5 minuten voor aanvang van de les bij de rijschool te vertrekken. Indien de reistijd voor de instructeur tussen de rijschool en de vertrekplaats van de leerling langer dan 5 minuten bedraagt, vindt dit plaats in de lestijd van de leerling. De instructeur moet 5 minuten na afloop van de les weer bij de rijschool zijn. Bedraagt de reistijd langer dan 5 minuten, vindt dit plaats in de lestijd van de leerling.

Artikel 2
Ook jij moet je aan enkele afspraken houden:
1. Zorg er voor, dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen.
3. Afzeggen kan zowel persoonlijk op het kantoor van de rijschool of telefonisch.
4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt waardoor redelijkerwijs niet van je gevergd kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
5. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
6. Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet je een geldig theoriecertificaat en een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zowel bij het theorie als praktijk examen dient de leerling een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. De minimum leeftijd voor een theorie examen A en of B is 18 jaar.
7. De tussentijdse toets (TTT):
– DE TOETS: De TTT is een rijtest die verloopt als een echt examen. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met uw rijvaardigheid is gesteld. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen.
– ADVIES: Na afloop van de toets krijgt u van de examinator en uw instructeur een advies over de onderdelen waaraan u nog moet werken.
– Na afloop van de toets krijgt u van de examinator een adviesformulier mee.
– Zorg dat u het adviesformulier bij u hebt als u op examen gaat. Dit is met name belangrijk als u vrijstelling hebt gekregen.
– WENNEN: Omdat de TTT hetzelfde verloopt als een examen, weet u precies wat u straks tijdens het examen te wachten staat. Nervositeit wordt zo bij veel kandidaten weggenomen.
– VRIJSTELLING: U kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen, zoals file parkeren of bochtje achteruit, vrijstelling verdienen op het eerst volgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet u over de bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen.
– VOOR WIE?: De TTT is er voor kandidaten die examen gaan doen in de categorieën B (personenauto)
8. Zowel een TTT als een praktijkexamen vinden pas plaats als de instructeur je daarvoor geschikt acht.
9. Een TTT is bij onze rijschool verplicht.

Artikel 3
Over de betaling van de rijlessen proefexamen en examens gelden ook enkele regels.
1. De rijschool mag een vergoeding van je vragen voor administratiekosten en voor andere kosten die gemaakt worden om jouw inschrijving bij het c.b.r.in orde te maken.
2. Het is gebruikelijk dat je per praktijkles contant /pin / bank het bedrag voldoet en dat je bij het ontvangen van boeken en ander materiaal hiervoor vooraf betaald.
3. Het examengeld dient bij aanvraag bij ons op de rekening te zijn bijgeschreven.

4. Het kan gebeuren, dat de lestarieven, terwijl je al lessen volgt, door de rijschoolhouder worden verhoogd. Je hebt dan het recht om zonder extra kosten met de opleiding te stoppen.
5. Komt het voor dat je niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:
a.Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, ontvang je 14 dagen na de achterstand c.q.
na 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur.
b.De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van
€ 25,00 administratiekosten.
6. Gelukkig komt het zelden voor, dat leerlingen hun schulden aan de rijschool niet betalen. Mocht dit echter wél voorkomen, weet dan, dat de rijschoolhouder een incassobureau kan inschakelen. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die je zelf moet dragen.

Artikel 4
Rij(her)examen:
1. We gaan er van uit dat het examen is betaald contant pin of per bank.
2. Zoals eerder beschreven dient de rijschool binnen twee weken nadat je het examen hebt aangevraagd één en ander bij CBR of BNOR te hebben aangevraagd (zie onder ‘afspraken waaraan de rijschool zich moet houden’).

3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan je toegerekend
kunnen worden, dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld
dragen als jouw examen niet kan doorgaan omdat je dan met vakantie bent, tenzij je bij de
aanvraag van het examen de vakantiedata aan jouw rijschool schriftelijk had doorgegeven.
Ook als bijvoorbeeld jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige
documenten kon tonen (zoals het theoriecertificaat of het identiteitsbewijs), moet je de
kosten van een nieuw examen zelf dragen.

4. De rijschool mag verhoging van examentarieven aan je doorberekenen.
Artikel 5
Annulering examen
1. Stel je voor dat het rijexamen niet doorgaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw. Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft dan wél het recht om aan jouw de kosten van één rijles van 1uur en 30 minuten door te berekenen.
2. In drie gevallen krijg je als je het examen niet kunt (uit)rijden op jouw verzoek van jouw rijschool een nieuw examen, zonder iets hiervoor te hoeven betalen. Dit geldt:
a. als er in jouw familie, of in de familie van de instructeur, iemand tot en met de tweede graad
overlijdt en als de begrafenis of crematie nog moet plaatsvinden of als het examen is gepland
op de dag van de begrafenis of crematie zelf;

b. als de lesauto door (bijvoorbeeld door een onverwacht defect) niet tijdens het examen kan
worden gebruikt en er is ook geen andere lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortige type
voorhanden;

c. als de examinator de lesauto afkeurt, omdat er iets niet in orde is en er is ook geen andere
lesauto van hetzelfde of van een gelijksoortige type aanwezig.

Artikel 6
Stoppen met de lessen:
Je besluit, om wat voor reden dan ook, dat je wilt stoppen met je opleiding.
1. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn 48 uur.
2. Heb je wél een vast aantal lessen of een vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakket-of spoedopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt. Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voortzet. Als je dan kunt stoppen, dan dien je wél te betalen:

a. het geld van de lessen die gereden zijn. Voor de lessen waar korting is over gegeven zal het normale tarief berekend worden.

b. de administratiekosten. t.w. € 25.00

c. het door de rijschool al betaalde proef- examen of examengeld (CBR- of BNOR-gedeelte).
Indien de instructeur besluit vroegtijdig te stoppen met de overeengekomen lessen of met het geven van lessen over de overeengekomen vaste periode. Dit zou ook alleen kunnen gebeuren als jouw rijschool zo’n ernstige reden hiervoor heeft, dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat er wordt doorgegaan met lesgeven. Hij moet je dan wel duidelijk maken waarom hij besluit te stoppen. Had je al lessen vooruitbetaald, dan moet jouw rijschool de nog niet afgenomen rijlessen aan je terugbetalen.Over de lessen waar korting voor is gegeven zal het normale tarief berekend worden.

Artikel 7
Vrijwaring
Een vreemd woord, maar toch heel belangrijk. Stel dat je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken:
1. De rijschoolhouder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor boetes of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
2. Als je in de auto je zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
4. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens je rijles de rijvaardigheid beïnvloedt wordt. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
5. Indien de leerling, hem/haar bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen of zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.
Artikel 9 – Aanvullende voorwaarden
Indien er sprake is van een bijzondere rijopleiding. Dan is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
Veel succes met je opleiding!